:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.
 ทำเนียบบุคลากร กองการศึกษาฯ
 ทำเนียบ ผู้บริหารและครู อบจ.
 ส่งหนังสือราชการ
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 โรงเรียนสังกัด อบจ.
 กิจกรรมของกองการศึกษา
 ข้อมูลการอบรม-สัมนา
 ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
ระบบสมาชิก
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  • สำหรับโรงเรียนให้ใช้รหัสเดียวกันกับระบบสมัครกีฬา
โรงเรียนในสังกัด
  ไพรบึงวิทยาคม
  บ้านเพียนาม
  บ้านสิริขุนหาญ
  บ้านเปือยนาสูง
  กันทรอมวิทยาคม
  บ้านปราสาท
  ผักแพววิทยา
  กระดุมทองวิทยา
  แวงแก้ววิทยา
  หนองถ่มวิทยา
  หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
  โพธ์ธาตุประชาสรรค์
  บกวิทยาคม
  กุดเสลาวิทยาคม
  ดงรักวิทยา
  ตระกาศประชาสามัคคี
  สายธารวิทยา
  ไพรธรรมคุณวิทยา
  ร่มโพธิ์วิทยา
  โพธิ์วงศ์วิทยา
  นาแก้ววิทยา
  ศรีแก้วพิทยา
  หนองหว้าประชาสรรค์
  ไตรมิตร
  โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
  เมืองจันทร์วิทยาคม
  จิกสังข์ทองวิทยา
  ด่านอุดมศึกษา
  เมืองแคนวิทยาคม
  ประชาพัฒนศึกษา
  ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
  กุญชรศิรวิทย์
  ขุนหาญวิทยาสรรค์
  ราษีไศล
  ศิลาลาดวิทยา
  โนนปูนวิทยาคม
  โคกสะอาดวิทยาคม
  พรานวิบูลวิทยา
  หวายคำวิทยา
ลิงค์น่าสนใจหน่วยงานรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
   คู่มือระเบียบกฏหมายเเละหนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปี 2562  อ่าน 857
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูขึ้น (เเก้ไขล่าสุด)  อ่าน 1282
   รายงานผลการแข่งขันนครเชียงใหม่เกมส์ ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 2561  อ่าน 664
   รายงานผลการแข่งขันนครเชียงใหม่เกมส์ ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 2561  อ่าน 584
   รายงานผลการแข่งขันนครเชียงใหม่เกมส์ ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 2561  อ่าน 628
**************************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
หนังสือราชการจาก อบจ.ศก.
   ศก51008/2563 :  ปกติ   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่ารเื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ของกิน ของเล่น ของใช้    อ่าน 64
   ศก 51008/ว 2230  :  ปกติ   การสมัครเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2     อ่าน 114
   ที่ ศก 51008/ว 2209 :  ปกติ   แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563    อ่าน 101
   ศก51008/ ว2190 :  ปกติ   การตรวจสอบเเละบันทึกข้อมูลนักเรียนเเละเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Local Education Center information system)ประจำปีการศึกษา 2563    อ่าน 154
   ศก51008/2197 :  ปกติ   การมอบอำนาจให้ผู้บริหารสถานศึกษา    อ่าน 91
   ศก 51008/ว 2192  :  ปกติ   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    อ่าน 104
   ศก51008/ว2191 :  ปกติ   แผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)    อ่าน 230
   ที่ ศก 51008/ว 2141 :  ปกติ   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)    อ่าน 306
   ศก51008/ว2193 :  ปกติ   งดจัดกิจกรรมการประกวดโครงการมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563    อ่าน 40
   ที่ ศก 51008/ว2144 :  ปกติ   รายงานผลการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อ่าน 118
   ศก51004/ว789 :  ปกติ   การกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก สู้ภัย Covid-19    อ่าน 100
   ศก51008/ว.2097 :  ปกติ   การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     อ่าน 219
   ศก51008/ว2081 :  ปกติ   เชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อจัดสรรงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     อ่าน 176
   ที่ ศก 51008/ว 4022065 :  ปกติ   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอ็ปพลิเคชัน KhunLook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน    อ่าน 56
   ที่ ศก 51008/ว 2064 :  ปกติ   แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลระบบ    อ่าน 93
**************************************
หนังสือราชการ ทั้งหมด
 
หนังสือราชการจาก จาก รร.
 เลขที่หนังสือเรื่องผู้ส่งสถานะหนังสือ
ศก 51008.13/94ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะหลักสูตรฐานสมรรถนะ PBLโพธิ์วงศ์วิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.25/071ส่งแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ประจำไตรมาส 2 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)บ้านปราสาท :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.17/095ส่งแผนการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกุดเสลาวิทยาคม :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.17/096ขอรับสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมโพธิ์วงศ์วิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.02/174รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTVโพธิ์วงศ์วิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.02/174รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTVนาแก้ววิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.08/ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม COVID-19 ขุนหาญวิทยาสรรค์ :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.07/61ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นาแก้ววิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.15/056ส่งรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564จิกสังข์ทองวิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.15/059ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองกุดเสลาวิทยาคม :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
**************************************
หนังสือราชการเก่า ทั้งหมด
 
รายงานผลการแข่งขันกีฬา
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 สาธรเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา987171034
เปตอง323205
แบดมินตัน200369
ฟุตบอล80303
ฟุตซอล83126
หมากรุกไทย80011
หมากฮอสไทย80202
เซปักตะกร้อ80101
เทเบิลเทนนิส210112
วอลเลย์บอล80000
วอลเลย์บอลชายหาด81113
  รวม 227 14 31 21 66
 
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 น้ำตาลหวานเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 35 นครภูเก็ตเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 101 เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่34 ผีตาโขนเกมส์
ข่าวอบรมสมนา / คำสั่งต่างๆ
 
ข้อมูลการลงทะเบียน ทั้งหมด
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่าน 2320
   อบรมครูคณิตศาสตร์  อ่าน 1072
   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 1029
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา2559  อ่าน 1022
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาและการบันทึกบัญชีทุกประเภทของสถานศึกษา   อ่าน 1081
   การอบรมสัมนา  อ่าน 1278
**************************************
กิจกรรมอบรมสัมนา ทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อ่าน 481
   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อ่าน 461
   รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา(วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่าน 383
   รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช   อ่าน 113
   รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช   อ่าน 360
   คู่มือประเมินมาตรฐาน  อ่าน 0
   คู่มือประเมินมาตรฐาน  อ่าน 0
   รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผู้เรียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ่าน 483
**************************************
ผลงานที่เผยแพร่ ทั้งหมด
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

เวบไซต์ภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 1/ม.ค./2559
พยากรณ์อากาศ