ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต (PBK-4C Model) เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตั้งกระทู้วันที่ : 07 ส.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 20349 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : นายบรรจบ ลำดวน 

รายละเอียดกระทู้

บทคัดย่อ

 

           การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต (PBK-4C Model) เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย ดังนี้  1)  เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต (PBK-4C Model)  เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ                 พลศึกษา 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต (PBK-4C Model) เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ 4)เพื่อประเมิน ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต (PBK-4C Model) เรื่อง สารเสพติด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยนำแบบแผนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ ประกอบด้วย 4  ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา ขั้นที่ 2  การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  ขั้นที่ 3 การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และขั้นที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)  รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต (PBK-4C Model) 2) คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต (PBK-4C Model)  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะชีวิต และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์โดยการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2)  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติที (t - test  แบบ  Dependent  Samples)

         ผลการวิจัยพบว่า

           1.  ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต พบว่า  โดยรวมมีสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) โดยด้านที่เป็นปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้/กลยุทธ์การสอน  เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้นักเรียนไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ รองลงมาคือ กระบวนการสอนไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกทางด้านความคิดและทักษะต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร  การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา รองลงมา กระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ส่วนด้านอื่น ๆ เป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  ด้านสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  และด้านการวัดผลและประเมินผล

           2.  ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบ พบว่า  รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต (PBK-4C Model) เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  กระบวนการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล  ซึ่งกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 7 ขั้น คือ ขั้นกำหนดตัวอย่างปัญหา (Problem Example : P)  ขั้นระดมสมอง (Brainstorm : B)  ขั้นรู้ปัญหา (Know the problem : K)  ขั้นพิจารณา (Consider : C) ขั้นเลือกทางที่ดีที่สุด (Choose : C)  ขั้นชี้แจง (Clarify : C)  และขั้นสรุปความคิดรวบยอด (Conclusion : C) และการวัดและประเมินผลการใช้รูปแบบ  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 83.80/82.72  ถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

           3.  ผลการนำรูปแบบไปใช้ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต (PBK-4C Model) เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีทักษะชีวิตเกี่ยวกับการจัดการหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดอยู่ในระดับดีทุกทักษะ (ค่าเฉลี่ย 2.68) ได้แก่ ทักษะการตระหนักรู้ในตนเองและผู้อื่น  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการติดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหา 

           4.  ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบ  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต (PBK-4C Model) เรื่อง สารเสพติด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52)

 

 

https://pbk.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/3.%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD....pdf

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที