ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   ประชาพัฒนศึกษา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.33/011      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 26 ม.ค. 2564   ส่งวันที่ : 29 ม.ค. 2564

เรื่อง : ส่งแบบสำรวจอัตราตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

ผู้ส่ง : โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1267 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

  

 

ที่ ศก ๕๑๐๐๘.๓๓/๐๑๑    

     

โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา

ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย  

จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๒๑๐

     

๒๖  มกราคม  ๒๕๖๓๔

 

เรื่อง ส่งแบบรายงานจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและบุคลากรสนับสนุนการสอนในสถานศึกษาและข้อมูลจำนวนนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ                

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือ ศก ๕๑๐๒๙/ว๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษฯ

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้สำรวจอัตราตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและบุคลากรสนับสนุน การสอนในสถานศึกษา และข้อมูลจำนวนนักเรียนในสังกัดนั้น โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา ได้ดำเนินการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แบบรายงานข้อมูล ฯ ตามที่แนบ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

     

นายบุญยัง  ดวงไชย

ผู้อำนวยโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา

 

โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา. ๐-๔๕๙๖ ๐๑๙๐

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677