ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

หัวข้อข่าวสาร :

 กำหนดการแข่งขันแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ปีงบประมาณ 2560 รับสมัคร 26 ธ.ค.59 - 6 ม.ค.60


ประกาศวันที่ : 26 ธ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1990 คน
ที่มา :  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ศรีสะเกษ

รายละเอียดของข่าวสาร

 ก ำหนดการการแข่งขันทักษะทำงวิชำการ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10 ประจ ำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 18 มกราคม 2560 และ 21 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยำสรรค์ (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
และโรงเรียนบ้านสิริขุนหำญ (ระดับปฐมวัย)
อ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ
*******************
18 มกราคม พ.ศ. 2560
 เวลา 13.00 – 18.30 น. ดำเนินการประกวดสื่อครู
21 มกราคม พ.ศ. 2560
 เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันทุกกลุ่มศูนย์การเรียนรู้
 เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดำเนินการแข่งขันทุกกลุ่มศูนย์การเรียนรู้
 เวลา 12.00 – 13.00 น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน
 เวลา 13.00 – 18.30 น. ดำเนินการแข่งขันทุกกลุ่มศูนย์การเรียนรู้และสรุปผลการแข่งขัน
*************************
 หมำยเหตุ : การแข่งขันทุกกลุ่มสำระการเรียนรู้จะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
โดยการแข่งขันทุกรายการจะเริ่มก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
 

***********************************************


 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677