กิจกรรมอบรมสัมนา ทั้งหมด
หน้าแรก
หัวข้อการอบรม
ระยะเวลาการอบรม
สถานที่อบรม
อ่าน
ตอบ
  การอบรมวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 8 สิงหาคม 2563 โรงแรมศรีลำดวน 2313 0
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5399 0
  อบรมครูคณิตศาสตร์ 3024 0
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 16—18 พฤษภาคม 2560 โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2858 0
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา2559 21-22 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน 2949 0
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาและการบันทึกบัญชีทุกประเภทของสถานศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 20-30 ต.ค.59 รุ่นที่ 2 วันที่ 4-6 พ.ย.59 รุ่นที่ 3 วันที่ 11-13 พ.ย.59 รุ่นที่ 4 วันที่ 18-20 พ.ย.59 รุ่นที่ 5 วันที่ 25-27 พ.ย.59 รุ่นที่ 6 วันที่ 16-18 ธ.ค.59 รุ่นที่ 7 วันที่ 23-25 ธ.ค.59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3297 0
  การอบรมสัมนา 2—3พ.ย.59 โอทอป 3286 0